Ceramah Pidato

Ceramah Pidato

Tuesday, March 21, 2023

Ceramah Ramadhan Hari Ke-29: Tuntunan Zakat Fitri

Ceramah Ramadhan Hari Ke-29: Tuntunan Zakat Fitri

Ceramah Ramadhan Hari Ke-29: Tuntunan Zakat Fitri – Sahabat Cerpi, pada kesempatan kali ini Ceramah Pidato akan berbagi artikel mengenai Ceramah Puasa 2023 atau Ceramah Ramadhan 1444 H, judulnya adalah Tuntunan Zakat Fitri, simaklah.

Perhatikanlah bahkan namanya adalah semua hadis yang menjadi sumber bagi zakat ini menggunakan kata. Mengubah kata menjadi berakibat berubahnya makna dan hakekat fithri itu. Maknanya makanan, sedang makananya bentuk asli manusia jadi maknanya zakat makanan, sedang maknanya zakat orang, perhatikanlah akibat dari perubahan nama itu. Di bawah ini dicantumkan sebuah hadis yang secara jelas, menyebut nama zakat sebagai:‘’dari Ibnu Umar ra. Berkata: ‘Rasulullah saw. Mewajibkan zakat al-Fithri, 1sha’ kurma, atau 1 sha gandum, bagi budak dan merdeka, lelaki dan perempuan, kecil dan besar yang Islam. Dan beliau (nabi) perintahkanlah supaya dilaksanakan sebelum keluar orang-orang  (dari rumahnya) ke (mushalla untuk) shalat ‘Id’’ (Muttafaq ‘Alaih).

Zakat fithri diwajibkan oleh Rasulullah saw. bukan Allah swt. Yang mensyari’atkanny. Karena itu maka sumber hukum bagi zakat fitri adalah hadis tidak ada dalam Alquran.

Zakat Al-Fithri

Zakat al-Fithri  disyari’atkan pada tahun kedua hijriyah yaitu pada tahun disyari’atkannya puasa Ramadhan.Hukumnya, wajib atas segenap anggota keluarga yang beragama Islam, termasuk pembantunya, masing-masing satu sha’. (lihat hadis di atas).Yang Mustahiq, atau yang berhak menerima, hanya orang-orang miskin saja yang diantarkan langsung oleh Muzakki yang mengeluarkan zakat.

Tujuan zakat al-Fithri:

‘’untuk mensucikan orang-orang berpuasa daripada kesia-siaan dan kata-kata kotor’’.‘’Untuk makan orang-orang miskin’’

Ada perintah Rasulullah saw:‘’Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) jangan berkeliling (mencari makanan) pada hari ini (Id al-Fithri)’’.

Yang di zakatkan kurmaatau gandum atau kismis, atau akit, ataupun makanan lain seperti beras, jagung, sagu dsb.Ukurannya sebanyak 1 sha’ setiap orang. 1 sha’ =4 mud.1 mud =4 x sepenuh dua belah tangan.Waktunya, di lakukan pada waktu malam Idul Fithri, mulai terbenam matahari, sampai pagi sebelum orang-orang keluar dari rumahnya  menuju (mushallla/ lapangan di luar kota) untuk shalat al-‘Id.

Rasulullah saw.:‘’Dan Rasulullah saw. memerintahkan agar zakat Fothri dilaksanakan sebelum keluar orang-orang (dari rumahnya) ke (kushhallah) untuk shalat ‘Id’’.

Di bawah ini saya kutipkan sebuah contoh yang dibuat oleh Dr. S. Majidi tentang pelaksanaa zakat fithri dalam sebuah buku yang berjudul ‘’Zakat al-Fithri’’ yang disaling oleh Dr. H. Subari Damopolii.

Contoh:  Seorang kepala rumah tangga kaya maupun miskin beranggotakan keluarga: seorang isteri, seorang anak laki-laki dan perempuan, sudah besar atau bayi dan seorang pelayan, yang jumlah seluruhnya 5 orang.

Zakat Fithri seorang 1 sha’x 5 orang = 5 sha’

Pada malam Idul Fithri…tidak ada berasnya sama sekali, yang ada Cuma sedikit saja hanya cukup untuk dimakan sekeluarga, esok harinya lebaran dan ada lebihnya tapi tidak sampai 1 sha’, tidak wajib zakat fithri.

Tidak mampu, tidak ada kewajiban =(a). Kalau mampu, boleh beli beras pada malam itu, di bawah ke rumah untuk zakat fithri.Ada kemampuan, ada kewajiban =(b)Kewajiban sekedar kemaampuan (c). Ia miskin, jadi ia mustahiq.

Jika menerima Zakat Fithri, orang:

 • 1 sha’, cukup dimakan sekeluarga. Belum cukup wajib zakat Fithri. =(a).
 • 2 shs’, dizakatkan 1 sha’ bagi diriny =(c)
 • 3 sha’, dikeluarkan 2 sha’ baginya dan isterinya = (c)
 • 4 sha’, keluar 3 bersama anak lelakinya =(c)
 • 5 sha’, 4 dengan anak perempuannya =(c)
 • 6 sha’, 5 segenap kelusrganya = (b)
 • Zakat Fithri disampaikan langsung :
 • 1 sha’ pertama kepada miskin terdekat.
 • 1 sha’ kedua kepada yang dekat.
 • Sha’ ketiga, keempat dan kelima kepada seterusnya.

Sumber bacaan :Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu : Dr. Wahhab Az-Zuhaili; Bulugh al-Maram : al-Hafizd Ibn Hajar al-Asqalani; Zakat al-Fithri : Dr. S. Majidi.[cp]

Kumpulan Ceramah Ramadhan Tahun 2023 Lengkap

Kumpulan Ceramah Ramadhan Tahun 2023 Lengkap

Kumpulan Ceramah Ramadhan 2023 – Meskipun Bulan Ramadhan msih jauh, tapi alangkah baiknya kita untuk mulai dari saat ini belajar untuk membawakan ceramah ramadhan 1444 H. Berikut ini Ceramah Pidato akan share beberapa contoh ceramah sebelum shalat Sunnat Tarawih pada bulan Ramadhan nanti. Simaklah selengkapnya.

Kumpulan Ceramah Ramadhan Pilihan Tahun 2023

 1. Ceramah Ramadhan Hari Ke-1: Puasa Dalam Perspektif Islam
 2. Ceramah Ramadhan Hari Ke-2: Fadhilah Ramadhan 2022
 3. Ceramah Ramadhan Hari Ke-3: Fadhilah Shalat Lail
 4. Ceramah Ramadhan Hari Ke-4: Aktualisasi Nilai Nilai Shalat
 5. Ceramah Ramadhan Hari Ke-5: Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid
 6. Ceramah Ramadhan Hari Ke-6: Kepemimpinan Nabi Muhammad
 7. Ceramah Ramadhan Hari Ke-7: Tanggung Jawab Orang Tua Mengembangkan Fitrah Anak
 8. Ceramah Ramadhan ke-8: Membangun sistem keluarga Muslim
 9. Ceramah Ramadhan Ke-9: Keluarga Sakinah
 10. Ceramah Ramadhan Ke-10: Urgensi Pembinaan Generasi Muda Islam
 11. Ceramah Ramadhan Hari Ke-11: Keutamaan Belajar Dan Mengajarkan Al-qur’an
 12. Ceramah Ramadhan Ke-12: Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja
 13. Ceramah Ramadhan ke-13: Pelestarian Lingkungan Hidup
 14. Ceramah Ramadhan Ke-14: Memelihara Kebersihan Lingkungan
 15. Ceramah Ramadhan ke-15: Makna Jihad
 16. Ceramah Ramadhan ke-16: Islam dan Keteladanan Rasulullah SAW Dalam Membangun Masyarakat Madani
 17. Ceramah Ramadhan ke-17: Masyarakat Madani Dalam Perspektif Quran
 18. Ceramah Ramadhan Ke-18: AlQuran dan Pencerahan Hati Nurani
 19. Ceramah Ramadhan ke-19: AlQuran Sumber Transformasi Budaya
 20. Ceramah Ramadhan ke-20: Membumikan Alquran dan As-Sunnah Harapan dan Tantangan
 21. Ceramah Ramadhan Hari Ke-21: Kewajiban Berpuasa
 22. Ceramah Ramadhan ke-22: Ulama Pembina Umat
 23. Ceramah Ramadhan ke-23: Konsep Ukhuwah Islamiyah
 24. Ceramah Ramadhan ke-24: Sifat Toleransi Dalam Perspektif Islam
 25. Ceramah Ramadhan Hari Ke-25: Membangun Kerukunan & Toleransi Dalam masyarakat Indonesia yang Plural
 26. Ceramah Ramadhan ke-26: Penegakan dan Peningkatan Kesadaran Hukum
 27. Ceramah Ramadhan Hari Ke-27: Keutamaan Ibadah Haji
 28. Ceramah Ramadhan Ke-28: Zakat dan Pajak
 29. Ceramah Ramadhan Hari Ke-29: Tuntunan Shalat Zakat Fitri
 30. Ceramah Ramadhan Ke-30: Tuntunan Shalat Idul Fitri 2022
 31. Khutbah Idul Fitri 2022

Demikianlah artikel mengenai Kumpulan Ceramah Ramadhan atau Ceramah Puasa 2023, semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[cp]

Saturday, March 4, 2023

Contoh Naskah Khutbah Idul Fitri 1444 H/2023 M Berbahasa Bugis

Contoh Naskah Khutbah Idul Fitri 1444 H/2023 M Berbahasa Bugis

Khutbah Idul Fitri 2023 Berbahasa Bugis – Sahabat sekalian, demi memenuhi permintaan salah satu teman, makan ceramah pidato akan posting mengenai contoh Teks Lengkap Khutbah Pidato Idul Fitri 1444 H berbahasa Bugis, silahkan di simak

Katobba Alleppereng Karobang

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Alhamdulillah wasyukrulillah, teppaja risompa nennia ripoji puang allah ta’ala, padatoha puang allah ta’ala teppaja napaturung pammasena nennia pakkamasena ri ikkengmaneng. Nassabari natopada engkaki makkatuda-tudangeng ri onrongewe nasaba seddi nia nennia akkatta iyanaritu sikira-kira maeloki pasilennerengngi pakkasiwiatta lao ri puang allah ta’ala. Nariappojiang tonaritu puang iya pancajiengi sininna alangnge, enrenge rialatoni ritu passompung rio rennu rigauengkata pasilennerengngi sempajeng alleppereng pittarae iyae essowe.

Salawa nenniya mappassalama masse lao ri nabikkeng muhmmad saw nabi mallebbangnge pammasengenna ritu ri sininna alangnge. Nassabari nakiengkana pada makkacoweriwi ritu, nakisalewangeng ritu pole ri pettanna lino wanua paccobae. Narimakkuannanaro aja’ lalo tapabbombangngi arota mita anu ritakkajenneki ri lino, toddo puli messei nasaba uli tassape, nainappa ri tentuang ri laleng ati kaminang marilalengnge, iyanaritu istiqamae makkatenni ri kitta’na puang allah ta’ala nenniya haddese essana nabikkeng muhammad saw.

Allahu akbar 3 walillahilhamd

Mappakkoniro suara takabbere’e nenniya mappoji-pojie lao ri puang allah ta’ala, ri pakkoling-koling “allahu akbar3 waalillahil hamd” samanna napakedo maneng lino lollong lise, riuh gemuruh menusuk sukma, alun beralun menusuk rasa. Nainappa ri pakkoling paimeng allahu akbar3 walillahilhamd” ri padecengi yengkalinga nainappa ri rasakan ri raleng ati kaminang marilalengnge, majeppu ri rasakangngi makkeda temmakaharo pale lebbi’na nenniya tanrena pappoji2e iyaewe, majeppu iyanae wettue saisanna taue denaulle tahangngi esse babuana ri laleng atinna, denaulle tahangngi wae matanna nasaba ningerreng mananni sijing sellenna iya mabela pole ri pakkita matanna, selessurenna ri laleng sompereng, ana2na ri laleng pallawangeng, tau matowanna iya de’e nasibawa malleppe ri lalenna iyae esso alleppereng pittarae nasaba lesunna ri pammasena puang allah ta’ala “innalillahi wa inna ilaihi rajiun”. Mompo manenni paimeng ri paringeretta samanna engkamanenni talleng ri olo matatta, narimakkuannanaro upeppaha nappunnai idi iyae essoe engkaki pasilennerengngi sempajeng alleppereng pittarae nasibawai keluarga yang lengkap. Nasaba de nacedde selessuretta iyyae essoe maelo mewa manengi siraga-raga nenniya sisompung-rennu keluargana, gangkanna tudammi bawang takkajenne na taddunu-dunu wae matanna nangerreng manangi to ri pajajianna.

Narimakkuannanaro, narilalenna iyae wettu rio rennue nenniya wettu asennange, aja lalo nakiangka cakkalupa lao ri tana ri onroiyye makkalejja neniya langi ri jujunge. Pada laoni mai pada palebbangi asennangetta nenniya pasisompungi rio rennutta lao ri iyamanenna selessuretta, nasaba engkamopa saisa pole ri siajing selletta iyae essoe mappammula momfo’na pajjarenge naengkalingana takabbere’e nainappa tudang takkajenne tetti wae matanna, nasappurru duae arona, nassabari atinna nawa-nawai bakkaweng bola tennulle sellei, anre sisanru, natenna ulle pasirapi’I, kuatopa paimeng saisa pole ri siajing selletta engka beu-beu, aja’lalo tallupai nassabari namalomo atinna, namalucca pappenaddinna, tawerengi sekke iyarega passidekkasarekkoammengi nasisompung sumange’na, tawerengi ada makassing sarekkoammengi nalai pakkurru sumange, nassabari napada engka siporio siporennu iyae essoe. Atikekki pole ri adanna fuang llah ta’ala

أرأيت الذى يكذبك بعد بالدين فذلك الذى يدع اليتيم و لا يهد على طعام المسكين

mufahang moga tau massekkerengi agama sellenge yanaritu tau tuna2iwi ana beu-beu’e nenniya tau de’e napanrei tau kasi-yasie.

Allahu akbar 3 walillahil hamd

Iyae essoe, esso kemenanganna idi to mateppe’e pura mappuasangi uleng ramalang nasaba siuleng ettana, ri tahang aleta pole ri dekkae, ri lupue enrenge pole ri sininna gau-gau salae, kedo salae nenniya yamanenna weddinge solangi nenniya lolloi appalanna puasata, sarekkoammengi engkaki pada mitau lao ri puang allah ta’ala nenniya manini pole ri sininna pappesangkana. Sitongenna puasae tannia bawang itahammi aleta pole ri lupu’e nenniya dekkae simata naiyakiya hakeka’na iyanaritu kendalikangi hawa nafsue. Nasaba iyanae hawa nafsue musu kaminang maraja ri sesena ikkeng rupa tau’e. Engka nengka nabitta muhammad saw lisu pole ri perang badar makkedai nabitta “Raja’na Minal Jihadil Ashgar Ila Jihadil Akbar” nakkutana sahabae makkeda engka mopaga musu kaminang maraja pole ri musu badar’e e..surona puang allah ta’ala? Mappaebali nabitta makkeda “iyya” engka iyanaritu musui hawa nafsue. Narimakkuannanaro aja’ laloki nakiengka melo napakalonto-lonto hawa nafsutta, tainringi hawa nafsutta lao ri laleng na purioe puang allah ta’ala namabela pole ri appatakabbelimpelinna setange. Narimakkuannanaro tettongengi nasaba alefu’ narialefuki manengi ri sininna gau salae narisampeng sininna ampekedo nacaccae puange, nainappa topada makketenni ri apatiroanna agamatayanaritu kitabullah wasunnatu rasulillah. Timpa toni koritu bittara temmennue, natopada makkalejja ri salangka bittarae, nariattuppung lao ri awo lagadinge natopada tudang ri ase’na papang ulawenge, nasaba tuntui rio simatana puang allah ta’ala.

Allahu Akbar3 Walillahil Hamd

Upe’paha nenniya alabangeppaha tau pura pasilennrengi puasa ramalange nasibawai teppe simata lao ri puange, namusui hawa nafsunna, nakendalikangi alena pole ricinnana nafsunna nassabari namcawe pammasena puange namabela paccallannakoritu. Naiya tau lolongange pammase nenniya napabbarakkaki puasae manessai ri tellue passeleng yanaritu:

 • Napahangi alena makkeda saisani tau ri pancajinna puang allah ta’ala, idina rupa taue kaminang makessing ancajingetta nenniya kaminang ri pakalebbi, padatoha narampawe puang allah ta’ala: Laqad Khalqnal Insana Fi Ahsani Taqwim. Narimakkuannanari aja lalo nakiengka melo solangiwi akessingetta nenniya alebbiretta iyya pura nawerekki puange. Uppanna-uppanna rupa tau na turusiwi hawa nafsunna majeppu tau makkuero ri taroni ri onrong kaminang mariyawae, nasaba tau makkuero napahallalai harange, napaharangi hallalae, de’nakkeda hallala-hallulu nalulu maneng, malomoni lesseri janci narusai aseddingenge nassabari namaroca pabbanuae, namasolang akkalinoange. Makkedai passulessena ara’e “upe’paha tau engkae pancajiengi akkalenna pamimpin, nenniya cilakapaha nappunnai tau pancajiengi nafsunna pemimpin ri watakkalena
 • Napahangi makkeda majeppunna alena sebagai khalifah iyarega pemimpin, pura ripahang madecenni makkeda tungke2 rupa taue mancaji pemimpin manengi, natungke2 pemimping ri ellau pertanggung jawabanna matti ri essorimonrinna puang allah ta’ala. Makkedana nabitta muhammad saw rilalenna haddese’na: “kullukum rain wakullukum mas’lun anraiyyatihi” akkattana ritu de’gaga tau de’namancaji pemimpin, nadettogaga seddi pemimpin leppe’ pole ri pakkutanana puang allah ta’ala. Seddie kepala kampong ri tanai matti ri puang allah ta’ala makkeda pekkogi pallao rumana pabbanuae, pekkogi carana pimpingi raya’e na pekkogi carana jellokengi adecenganna masaraka’na DLL. Seddie kepala rumah tangga ri tanai puang allah ta’ala pekkogi carana bimbingi wija2nna gangkanna mancaji ana mattuju yanaritu ana malebu namalebu tello, maccaca namaccaca jarung, polei na papole nyameng kininnawa, laoi nataro sengereng makkeguna lao ri agamana nenniya lai ri kamponge. Enrenge paimeng tungke2 lao ri idi maneng rupa tau’e ri utanaiki ri puang allah ta’ala pekkogi carata pimpingi watakkaleta, kendalikangi hawa nafsutta sarekkoammengi na toli matturu lao ri parentana na manini pole pappesangkana. Naparingerrangiki puange ri lalenna akorange “walakad zara’na lijahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun layafqahuna biha walahum azanun la yasmauna biha wa lahum a’yunun la yubsiruna biha ulaika kal an’am bal hum adallun” ri pammulangi ranaka nasaba pole ri bangsa jinge nenniya rupa tau’e yanaritu riwerengi ati (akkaleng) naekiya denafakkegunai atinna, ri werengi parengkalinga naekiya de’napakkegunai parengkalingana, ri werengi pakkita nekiya de’napakkegunai pakkitanna tau mappakkuero padai laona olo’kolo’e bahkan lebbi majapi na olokoloe. Iyyakeppaha akkalenna napakkegunai makkalangi nenniya gau bawangi padanna rupa tau, parengkalingenna napakkegunai mengkalinga ada2 salah yarega bicara temmakkeguna, kuaetoparo pakkitanna napakei kamata-mata gangkanna kakita-kita. Iyamanennaro matti mancaji pammulanna api ranaka, narimakkuannanaro laoni mai natopada pimpingi watakkaleta pada moi engkana lesang kuaetoparo iyya engkae tallesenge, tapimpingi limatta aja nasembarang ikarawa, tapimpingi ajeta aja na kajokka-jokka, tapimpingi ulutta aja nakacuru-curu tapimpingi timutta aja nakatimu-timu, tapimpingi matatta aja nakamata-mata, tapimpingi atitta aja namasiri ati enrenge rilainnae toparo.
 • Napahang madecengalena makkeda atai pole ri paugn allah ta’ala. Naparentangekki sarekkoammengiri sompai koritu, padatoha narampewe ri lalenna akorange “wama khaqtul jinna wal insa illa liya’budun” ri pahanni onrotta selaku ata pole ri puang allah ta’ala.aja tapa atai aleta pole ri saliwangenna puange, nenniya aja tona ri puatai padatta ata, nasaba seddimi bawang engka atanna yanaritu puang allah ta’ala simata. De’gaga wedding puatai atanna puang allah ta’ala sangadinna alenami bawang, makkotoparo paimeng narekko napahangi alena ata, majeppu napahattonitu makkeda degaga puang upuata sangadinna puang pancajiengi sininna alange. Narimakkuannanaro parellui ripahang madeceng makkeda naiya ateka essaae, ateka itarimae yanaritu ateka pannessaengi atangenna atae, nenniya apuangenna puang. Nasaba yanae mancaji sabbi ri ada tongenge gau ri tarimae nenniya ateka essae, ada tenrisabbingie, gau takketimbangang, ateka marusa. Ateka marusae mannessei ri gau assisakkareng ada’e. Naiya ada assisakkarenge gau tassilolongeng ateka mallinrunge, tassiomporeng pammase pole ri puang sewwae, gau ri mannessae loroseng ada tongeng, tongappi mupuadai, mumalempu taro gau-taro ada, ada singkerru ri mannessae, ati tettong mappattongeng nenniya lanro ale gaukangi. Paddissengeng pappijeppuileteng singkerruange rupa gau alettukeng passompa. Assompaki naluru appesona, mutonang jasang pettu ri laleng ateka, naletei pammase nenniya pakkamasenapuang sewwae. Aja tapabbombangi atekatta, naiya ada tongenge pole ri puang allah ta’ala “alhaku min rabbik fala takunanna minal mumtarin”

Allahu akbar3 walillahil hamd.

Riolo denapa ri paccuppui katobbae, maeloka pangoloangi dua tellu pappasenna to panritata ri makkedana:

 • Sabbarakko tuttng pare’ mupogau passurong muniniriwi pappesangka. Ampe madeceng appakkatuna alewe, asogirengi appssikkuae. Sukkuru’e singkerruang masse antunru-tunru’e atammangingireng. Rioe teppettu rennu. Ikhlas appasimata-matae, tentuang pesone, jasang pettue singkerruange, deceng kapang ri puange, tonangeng saliwangenna, watakkale saupole sumange’e.
 • Nomoro dua. Seroi bujung temmettie, naenceng pulana paddissebngemmu. Atutuiwi lampu teppeddewe nattappal pulana teppe’mu. Bole-bolei tonangeng malessie namannennungeng paringerrammu
 • Matellunna. Amala paddissengemmu, teppe tentuammu, appassewwang nyawa pakkasiwiang passompamu, atabbuttureng pakkitammu ri rupanna ka’ba kaosaini pannassaengi atangenna atae ria pungenna puange.
 • Maeppana. Pallebbanni koromai sompe’na sampang teppe’e naripallabbangi nasaba amal saleh, namattipi insyaallah topada mallabu ri akhera nasaba ati caddio rennu pulana, mangolo temmabboko sitangareng puanna, carilla-killa ri nyili pada uleng tepuri tingarae cayyana. Limbang ri pammasareng ri kira-kira toni ri letenge ri mannippi, nauttama ri suruga pammasena puang allah ta’ala.

Walai paccappureng ada

Senge’ka ri labbu’e ubali senge’ki ri gollae, tosipaggalelu ri kalukue to siruntu-runtu ri onde-ondewe, senge’ka simata jarung ubali sengekki si puppureng lino. Narekko massarakki baja sangadie napoleiki uddani congaki ri bittarae to siduppa mata ri kettengnge, engkatu bunga-bunga sitakke utanangekki, narekko makalle’i daunna taboloreng manika kasi nasaba wae mata, sarekkoammengi engka mancaji passengereng pallawa uddani.

Narimakkuannanaro pada laoni mai to millao doang ri puang allah ta’ala pada pangngolo madecengi ati mapaccitta lao ri puang sewwae ri makkedatta: e..puang, tapalaloka pangoloi atikku nenniya watakkaleku lao riolo arajatta puang, de’gaga akkatta laing sangadinna maeloka pannessai majeppu iya toripancajittaka puang nenniya de’gaga elo ulleku sangadinna elo ulleta puang, tenriulle bilangi atassalakku nenniya atakkalupakku iya pura maddioloe, nassabari namalucca atikku nasaba engkaku salaiwi apatiroatta puang. Namajeppu sitongettongenna masiri-matane’ka pangoloi atikku makkai due limakku nennia suju riolota puang sarekkoammengi tapalaloka marillau ri idi puang. Naiyakiya E…puang narekko de naokko ri aleta upangngolo alusukku nennia kassara’ku majeppu de’nagaga angngolokku lainge puang, nasaba pura utentuangi ri lalenna ati kaminang marilalekku makkeda de’gaga adele ri sesena adele’tapuang, de’gaga ri ase’na akuasangetta puang nennia de’gaga pappoji ri ase’na pappojitta puang, de’gaga pammase ri ase’na pammaseta puang. Narimakkuannanaro taddampengekkapuang sarekkoemmengi leppeka pole ri cappa’na cerita ja’e, nassabari nonnoka ri yawana pettu paddannuangnge.iyatonaro nassabari naengkaka mangngolo ri olo arajatta puang sarekkoemmengi tatarimai angolokku lao ri olo alebbiretta puang, nasaba idimi bawang puang maraja addempeng namaraja akkamase.

E… puang purani wola perrie nenniya sussae ri pettang kapae naiyakiya gau mannessae, majeppu pettang kape’na lino denaullei kalai pettang kape’na laleng kubburu ri sesena tau takkalupae sukkuruki pappedalle’ta puang lebbi-lebbipi ri sesena tau iyya massakkerengi puang. Sewwa wettu matti gau mannessa ri olai laleng amatenge, ri puttamaki ri calori’na kubburu’e tajengi wettu paccappurenge ri lino wanua cinampe’e, naiyakiya napakarajengenga addampeng puang, nasaba cakkana annassana amatenge riseseku naiyakiya tannassabari na tattamba teppe’ku, tennassabari na tattamba paddissengeng ninniya amala madecekku, yakkeppaha de wissengi aleku, takkaboroka nennia takkalupaka sukkuru, padahal! Pura riwerenga dalle nenniya papenyameng temmaggangka naekiya de usukkuruki puang. Tawerenga mata, tannia appunnakku puang naekiya simata-mata appunnatta tapinrengika, narimakkuannanaro sitinajai upakkeguna matakku molai apatiroatta puang, bacai kitta malebbitta puang naekiya taddempengekka puang, nasaba de upakkegunai pakkitakku lao ri laleng taporio’e puang.

Maleddeka takkalupa nenniya tassala paung nassabari de namakkiengka atuo2ngekku ri lino puang. Tawerennga jari sitinajai upakkigunai ri laleng madecenge sappai dalle hallalata, tulungi duwae pajajiakku,tulungi balibolaku nenniya sikampokku. Naekiya yakkeppaha upakkegunami jarikku malai waramparanna tau lainge,

 e… puang sitinajaka mappideceng lao duwae topajajiakku nasaba ale malebbi’na nassabari telleng ri lalenna lino.sitinajaka turusiwi passurowanna, sitinajaka jampangi riwettu malasana, sitinajaka engka riseddena ri wettu napperelluakku naekiya takkalupaka puang mabbali-balika ri laleng pangaja’na, ugerra-gerrai narekko mabbicaraka sibawa duae pajajiakku, usalai ri wettu malasana, mabelaka ri wettu napparelluakku. Madorakaka ri duae pajajiakku puang, nappaka massesse kale naekiya de’nigaga pajajiakku puang lisuni ri onrong mannennungenge.

Eh… puang tappelettukakka sellng uddanikku nenniya ellau addampekku, sarekkoammengi naddempengengi sininna dosa-dosaku lao ri alena puang, nasaba manrasa-rasaka ri lino puang, temmattuju jama-jamakku, tappolei dalle masempota puang, nakanna adanna to riolota ri makkedanna “nigi-nigi madoraka lao ri duae to pajajianna makkatenningi namarunrung makkalejjai namaruttung, mappokka panne pute, mareppa lebu telloi, mappettu sampengi, mapolo sangila, teccokkong temmaccolli, tennacekkengi peppaja, temmitai deceng lino nalebbippaha deceng akhera.

Eh…Puang narekko uwingerrangi eganna dosa pura upogau, sitongettongenna de napusitinajai aleku mancaji lise suruga puang, naekiya maleddeka matau lolongengi paccallatta nennia pellana apinna ranaka, narimakkuannanaro taddempangekka puang, tassengekka babua puang, tatarimai toba’ku, tapalomoi urusan linoku makkutoparo urusan akherakku puang, tapancajingekka lalekku laleng malempu, pada lalenna ri poriota puang, tannia lalenna tau ri ceccata na sarekkoammengi to pada salam ri lino nennia pada ri lolongengi pammasena nennia pakkamasena puang allah ta’ala matti ri esso ri monrinna insyallah. Amin ya rabbal alamin.

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.

Khutbah Idul Fitri 2023 Berbahasa Madura

Khutbah Idul Fitri 2023 Berbahasa Madura

Khutbah Idul Fitri 2023 Berbahasa Madura – Sahabat sekalian, demi memenuhi permintaan salah satu teman, makan ceramah pidato akan posting mengenai contoh Teks Lengkap Khutbah Pidato Idul Fitri 1444 H berbahasa Madura, setelah sebelumnya dishare Khutbah idul fitri berbahasa Sunda dan Khutbah Idul Fitri Berbahasa Makassar, silahkan di simak

Khutbah pertama

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اللهُ اَكْبَرْ (3×) اللهُ اَكْبَرْ (3×) اللهُ اَكبَرْ (3×)

الله أَكْبَرُ كَبِيْرًا, وَالحَمْدُ لِلّهِ كَثِيْراً, وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاَ, لاَإِلهَ إِلاَّالله وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. لَاإِلهَ إِلاَّالله وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيّاَهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ المُشْرِكُوْنَ وَلَوْكَرِهَ الكاَفِرُوْنَ وَلَوْكَرِهَ المُناَفِقُوْنَ. الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ حَرَّمَ الصِّياَمَ أَيّاَمَ الأَعْياَدِ ضِياَفَةً لِعِباَدِهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلهَ إِلاَّالله لاَشَرِيْكَ لَهُ الَّذِيْ جَعَلَ الجَّنَّةَ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَناَ وَمَوْلاَناَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ االداَّعِيْ إِلىَ الصِّراَطِ المُسْتَقِيْمِ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباَرِكْ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحاَبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْنَ. أَماَّ بَعْدُ: فَيَااَيُّهَا الْعَائِدُوْنَ وَالْفَائِزُوْنَ, أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ المُتَّقُوْنَ. وَاتَّقُوْا الله حَقَّ تُقاَتِهِ وَلاَتَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. صدق الله العظيم

Maasyiral muslimiinal aaidiinal faaiziina rahimakumullah

Alhamdulillah, Nyatoreh e areh se moljeh panekah, beden kauleh sadejeh padeh mabannyak asyokkor de’ ka ajunan epon gusteh Allah subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat tor nikmat sesanget rajah enggi panikah kauleh sadejeh bisaah apol kompol e masjid An-Nur panekah ka angguy areng sareng ngalakoneh sholat Sunnat Idil Fitri minangka deddih panutup derih pasah e bulen romadhon.

Kaum muslimin sepadeh moljeh, SaOnggunah tadek perpisahan selebbi berek monggu dek ka oreng se ngakoh takok de ka guste Allah, selaen perasaan takok tapesa sareng bulen ramadhan. Bulen sepenuh rahmat, bulen sepenuh ampunan, bulen sepenuh sareng kautamaan-kautamaan setak epanggi edelem bulen bulen laenah.

Sampek-sampek kanjeng nabi Muhammad edelem haditseh nyebbut agi bahwa tadek en bulen romadhon e anggeb sebagai musibah sesanget rajah se nempa dek ummat deh :

إذَا كَانَ َاخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ بَكَتِ السَّمَوَاتُ وَاْلاَرْضُ وِالْمَلاَئِكَةُ مُصِيْبَةً لِاُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قِيْلَ اَيُّ مُصِيْبَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هِيَ ذَهَابُ رَمَضَانَ فَإِنَّ الدَّعَوَاتِ فِيْهِ مُسْتَجَابَةٌ، وَالصَّدَقَاتُ مَقْبُوْلَةٌ وَالْحَسَنَاتِ مُضَاعَفَةٌ، وَاْلعَذَابَ مَدْفُوْعٌ

Alhadits aw kamaa qoola…

Gusteh kanjeng nabi Muhammad saw. Adebu : Manabih malem sedibudih bulen romadhon ampon masok, maka langek so bumih sareng malaikat padeh nangis karena musibe se etempa agi ka ummatdeh Nabi Muhammad.

Bedeh sahabat se atanyah : Aduh gusteh musibah ponapah panikah?

Adebu Gusteh Nabi Muhammad : Enggi panikah lobereh bulen romadhon, sebab ebulen romadhon sadejeh panyok onan eparengih, ekabul agi sareng Allah. Shodeqoh etaremah, amal kabegusen ekel tekel, seksaan epaelang.

Para hadirin sepadeh moljeh, manabih langgek so bumih padeh nangis Edina agih bulen romadhon napah pole bedeh kaule sengakoh ummat deh Nabi Mahammad Seharuseh kauleh sadejeh aromasah seddi, aromasah rogi karena selama bulen romadhon tak gu – onggu arebbuk sadejeh kamoljeen sebedeh edelem bulen romadhon. Apasah tak gu-onggu, taraweh tak gu onggu, tadarusan tak gu onggu.

Seharuseh beden kauleh nangis Edina agih bulen romadhon, aromangsah todus dek ka guste Allah karena selama bulen romadhon tak bisa apasah, tak bisah ajelenagi sadejeh se eparenta Allah, tak bisa ngormadih bulen se sanget moljeh panikah.

Seharuseh beden kauleh kobeter serah oneng, bulen romadhon panikah epadeddih bulen romadhon terakhir sareng Allah taala, e delem odiknah beden kauleh sadejeh? Wallahu a’lam bisshowab

Allahu akbar 3x walillahil hamd

Sidang sholat idil fitri rohimakumullah…

Salastarenah baden kaulah sadajeh ajelenagi pasah sabulen genteng edalem bulan romadhan. Ben samangken pon masok edelem bulen Syawal atabah se ekenal sareng bulen tong ngareh..

edimmah sadajah ummat Islam baek lakek atabeh binik, sadejenah padeh atakbir, atahmid ngagungaghi Allah swt.

Sadejenah kompak araya agi settung ka bungaan enggi kak dintoh Hari Raya Idul Fitri taon 1443 H sekateppaan sareng taon 2022.

Taqabbalallaahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya kariem, Minal aaidzin wal faaiziin wal makbuliin, kullu aamin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin

Malar mogeh Allah naremaah pasah tor amal kabegusen se ampon kauleh sadejeh lakonen edelem bulen romadhon.

Edelem sebuah hadits Nabi Muhammad SAW adebu :

إذَا صَامُوْا شَهْرَ رَمَضَانَ وَخَرَجُوْا إِلَى عِيْدِهِمْ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالِى؛ يَامَلآئِكَتِى كُلُّ عَامِلٍ يَطْلُبُ أَجْرَهُ، وَعِبَادِيَ الَّذِيْنَ صَامُوْا شَهْرَهُمْ وَخَرَجُوْا إِلَى عِيْدِهِمْ يَطْلُبُوْنَ أُجُوْرَهُمْ اِشْهَدُوْا أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ…..

Derih ibnu masud RA. Gusteh kanjeng nabi Muhammad saw. adebu : Manabih ummat kauleh apasah sabulen romadhon ben kaloar ka angguy asholat id,

Allah ta’ala adebu :

“Wahai para malaikat sabban sabban oreng tantoh ngarep genjeren derih kalakonnah. Termasok oreng se apasah e bulen romadhon ben padeh kaloar asholat ied,

tantoh padeh ngarep genjeren dereh sengkok.

Sakseeh yeh malaikat jek sengkok la nyaporah dek dusah2 oreng jeriyeh ebektoh jiah juga.

E hadits laen Rasullullah SAW adebu :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Paseraah oreng se apasah ebulen romadhon karena Iman ben karena takok, Allah nyaporah sadejeh dusanah se eadek..

[Muttafaqun alaihi dari Abu Hurairah.]

Nekah kautamaan sebedeh edelem bulen Romadhon, sampek – sampek nabi adebu :

لو تعلم امتى ما فى رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان

Debunah Kanjeng Nabi Muhammad : jek sakeng tang ummat oneng kamuljeen ponapah sebedeh ebulen romadhon tantoh tang ummat padeh ngarep sopajeh setaon benteng epadeddieh romadon sadejeh…

Delem dedebuen selaen Nabi Muhammad adebu Sanajjan tak apasah setaOn genteng, bedeh amalan segenjerenah akadieh apassah sataon genteng :

Rasulullah Adebu :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Paserah oreng se apasah edelem bulen romadhon pas etorok eh enem areh e bulen syawwal, ngaOlle genjeren akadieh apasah sataon benteng…”

Parenta Pasah sebedeh e bulen romadhon ageduen TOJJUEN, enggi panekah agar beden kauleh sadejeh se apasah deddih manussah se muttaqien, manussah se onggu – onggu takok de ka Allah swt. takok delem artean alaksana agi sadejeh parentanah tor ajeu agi sadejeh larangannah.

Sebagaimana edebuagi edelem Al-Quran Surat Albaqoroh ayat 183 :

ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

Etaramah anapah bunten pasah beden kauleh sadejeh, epanggi, etengaleh mulai areh mangken sampek dek ka bulen pasah sebekal deteng. Manabih amal kabegusen beden kauleh atamba beccek, atamba akor so beleh tatanggeh, atamba taat de ka sadejeh parentanah Allah, tambah majeu deri sadejeh se elarang gusteh Allah swt. berarti ibadah pasah bedeh kauleh termasuk bedeh haselah.

Allahu akbar 3x Walillahil hamd

Sidang sholat idil fitri rohimakumullah

Nyatoreh e akher khutbah panekah beden kauleh nyok on dek ka ajungan epon guste Allah. “Malar mogeh pasah beden kauleh sadejeh, ngajih beden kauleh sadejeh, sholat. tor taraweh beden kauleh sadejeh, Sodeqoh tor zakat beden kauleh sadejeh, tor sadejeh amal kabegusen se elakoneh e bulen romadhon etaremaah sareng Allah swt.

Sehinggah beden kauleh termasuk oreng – oreng se Muttaqien. Amin – amin ya rabbal alamien…

بارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ. فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

الخطبة الثانية لعيد الفطر

الله أكبر – الله أكبر – الله أكبر – الله أكبر

الله أكبر – الله أكبر – الله أكبر

الحَمْدُ لِلّهِ حَمْداً كَثِيْرًا كَماَ أَمَرَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ الله ُوَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ إِرْغاَماً لِمَنْ جَحَدَ بِهِ وَكَفَرَ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَناَ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ الخَلَآئِقِ وَالبَشَرِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مَصَابِيْحَ الغُرَرِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيآأَيُّهاَالحاَضِرُوْنَ. أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ المُتَّقُوْنَ. وَافْعَلُوْاالخَيْرَ وَاجْتَنِبُوْآ عَنِ السَّيِّآتِ. وَاعْلَمُوْآ أَنَّ الله َأَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّابِمَلَآئِكَةِ المُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ. فَقاَلَ تعالى فِيْ كِتاَبِهِ الكَرِيْمِ أَعُوْذُ باِلله ِمِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَحِيْمِ. إِنَّ اللهَ وَمَلَآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيْ يَآأَيُّهاَالَّذِيْنَ آمَنُوْآ صَلُّوْآ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصِحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَعَلَى التَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَارْضَ الله ُعَنَّا وَعَنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الراَحِمِيْنَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِناَتِ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ الأَحْيآءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيْعُ قَرِيْبٌ مُجِيْبٌ الدَّعَوَاتِ. اللَّهُمَّ انْصُرْأُمَّةَ سَيّدِناَ مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ اصْلِحْ أُمَّةَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ. اللّهُمَّ انْصُرْ أُمَّةَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ. اللّهمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ. وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الدِّيْنَ. وَاجْعَلْ بَلْدَتَناَ إِنْدُوْنِيْسِيَّا هَذِهِ بَلْدَةً تَجْرِيْ فِيْهَا أَحْكاَمُكَ وَسُنَّةُ رَسُوْلِكَ ياَ حَيُّ ياَ قَيُّوْمُ. يآاِلهَناَ وَإِلهَ كُلِّ شَيْئٍ. هَذَا حَالُناَ ياَالله ُلاَيَخْفَى عَلَيْكَ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّاَ الغَلآءَ وَالبَلآءَ وَالوَبآءَ وَالفَحْشآءَ وَالمُنْكَرَ وَالبَغْيَ وَالسُّيُوفَ المُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَآئِدَ وَالِمحَنَ ماَ ظَهَرَ مِنْهَا وَماَ بَطَنَ مِنْ بَلَدِناَ هَذاَ خاَصَّةً وَمِنْ بُلْدَانِ المُسْلِمِيْنَ عاَمَّةً ياَ رَبَّ العَالمَيِنَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَأَهْلِكِ الكَفَرَةَ وَالمُبْتَدِعَةِ وَالرَّافِضَةَ وَالمُشْرِكِيْنَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّيْنِ. وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ وِلاَيَتَنَا فِيْمَنْ خَافَكَ وَاتَّقَاكَ. رَبَّناَ اغْفِرْ لَناَ وَلِإِخْوَانِناَ الَّذِيْنَ سَبَقُوْناَ بِالإِيمْاَنِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِناَ غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّناَ اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ. رَبَّناَ آتِناَ فِيْ الدُّنْياَ حَسَنَةً وَفِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاسْأَلُوْهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

وَاَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ceramah Ramadhan Ke-12: Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja

Ceramah Ramadhan Ke-12: Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja

Ceramah Ramadhan Ke-12: Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja – Sahabat Cerpi pada kesempatan kali ini CeramahPidato.Com akan berbagi artikel mengenai ceramah Puasa 2023, yang tentunya bisa jadikan anda referensi dalam berdakwah pada bulan penuh mubaraq ini, judulnya Bahaya penyalahgunaan Nafza bagi remaja.

Penyalahgunaan Narkoba dan obat psikitropika serta zat adiktif lainnya, disngkat NAFZA merupakan wabah kronis, azab yang merata dan racun mematikan yang siap menerkam siapa saja khususnya remaja. Nafza telah meluluhlantakkan potensi umat serta menebar kejahatan dan kerusakan. Sudah menjadi rahasia umum dampak negatif yang timbul serta pengaruhnya terhadap pribadi remaja dari berbagai aspek. Baik dari aspek. Baik dari aspek agama, sosiologis, moral, ekonomi, maupun aspek strategis.

Aspek Agama

Kaidah dasar agama Islam mendorong pemeluknya selalu memperhatikan pembinaan pribadi secara khusus. Setiap pribadi remaja berpotensi menjadi sumber daya manusia yang positif terhadap masyarakat. Sebab jika individualnya baik, maka masyarakat juga akan menjadi baik. Allah berfirman dalam QS Hud 11:112:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang Artinya:

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Indikasi baiknya sebuah pribadi muslim adalah ketaatannya terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya serta ketaatan dalam menjauhi segala larangan-nya. QS. Adz-Dzariyat 51:56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Yang artinya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Penyalahgunaan Napza dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT. Para remaja akan lalai dari dzikrullah dan kewajiban lain dalam agama seperti shalat puasa dan lain-lain. QS Al-Maidah 5:91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Yang artinya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Aspek Sosiologis

Penyalahgunaan Napza dapat menimbulkan pengaruh yang sangat jelek terhadap remaja yang berkiatan dengan gairah, aktifitas kerja, status sosial dan kepercayaan lain kepadanya. Remaja yang sebelumnya terbiasa kreatif dan menjadi kepercayaan orang lain secara cepat berubah prilakunya, melemah kreatifitas dirinya akibat penyalahgunaan obat terlarang. Ia akan berubah menjadi remaja yang tergantung kepada perhatian dan pelayanan orang lain.

Keinginannya akan berkurang, gairahnya akan melemah, dan akan kehilangan semangat dalam melaksanakan kewajiban sehari-harinya. Pengaruh obat terlarang akan menjadikannya pemalas. Pikirannya menjadi dangkal dan tidak dipercaya sama sekali. Ia akan melalaikan tanggung jawab dan akan cepat tersinggung hanya karena persoalan sepele. Tabiatnya akan menyimpang terutama dalam bergaul dengan orang lain. Secara umum para pecandu narkoba akan kehilangan pekerjaannya. Secara finansial akan terus merugi, pendapatannya dan penghasilannya menurun.

Aspek Moral

Penyalahgunaan Napza dapat menimbulkan demoralisasi sosial. Beberapa perilaku negatif akan muncul di masyarakat, yang selanjutnya menimbulkan bernagai penyimpangan dan kasus kriminalitas antara lain:

Meningkatnya kasus bunuh diri, rudapaksa, pencurian dan berbagai bentuk penipuan, pemalsuan serta berbagai kasus kriminalitas lainnya;

Menipisnya rasa tanggung jawab atau hilangnya sama sekali. Munculnya kecenderungan berdusta, fenomena kemunafikan, kendurnya semangat dan tidak perduli kewajibannya. Menurunnya gairah hidup, hancurnya kehidupan rumah tangga, kadangkala pencandu narkoba terdorong untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dan akhirnya tercampak ke dalam penjara atau tergeletak di pusat rehabilitasi;

Penyimpangan mental dan tabiat, kebejatan akhlak, pergaulan dengan anak nakal dan idiot, kehilngan harga diri, kerusakan moral dan prilaku dengan sesama pecandu narkoba serta akan rusaknya dengan pemimpin tempat ia bekerja hingga prospek masa depan dan pekerjaannya terancam;

Mudhadarat yang timbul tidak hanya menimpa penggunaannya saja, akan tetapi masyarakat kena juga dampaknya. Sebab, jika seorang remaja telah kecanduan narkoba, maka ia akan melakukan kejahatan tanpa rasa peduli ataupun rasa takut sedikitpun. Dengan demikian kantibmas akan terganggu, ketenangan masyarakat akan terusik, pertikaian dan pertengkaran akan meningkat hanya disebabkan persoalan sepele. Hal itu tentu saja akan merubuhkan tatanan masyarakat dan menyebabkan hilangnya keharmonisan hubungan antara individu, akhirnya merebaklah huru hara dan bencana.

Penyalahgunaan obat terlarang di kalangan pelajar dapat menyebabkan menurunnya tingkat kecerdasan dan menimbulkan kegelisahan dalam jiwa mereka. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa kegelisahan dan tingkat emosional para pelajar yang mengkonsumsi narkoba adalah lebih tinggi dibanding yang tidak mengkonsumsi. Hal ini akan kelihatan jelas dengan keterikatan antara sesama pemakai obat terlarang dan seringnya mereka bolak-balik berkonsultasi dengan psikolog untuk penyembuhan.

Diantara dampak negatif yang timbul adalah kegoncangan jiwa, pikiran dan perilaku. Penyalahgunaan obat terlarang dapat melemahkan kepribadian, mengacaukan pikiran, meretakkan persahabatan dan persatuan serta menggoncangkan kemampuan akal. Sebagian ilmuan menyatakan Napza dapat melucuti seorang insani dari kepribadiannya, yang akhirnya dapat menggiringnya kepada kegoncangan jiwa, pikiran dan tingkah laku.

Aspek Fisiologis dan Psikologis

Penyalahgunaan Narkoba dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang menyerang pecandu atau penggunanya, baik penyakit kejiwaan berupa gangguan akal, penyakit fisik. Para ahli dan peneliti di bidang medis telah menjelaskan perincian penyakit yang timbul akibat penyalahgunaan obat terlarang ini dan berbagai bahaya lain yang mengancam bani Adam.

Seluruh penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa narkotika dan obat psikotropika dapat melemahkan kekuatan organ tubuh, serta dapat mengganggu kerja syaraf dan indera. Efek yang ditimbulkan berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika, dosis yang digunakan dan cara penggunaannya. Kendati ada beberapa efek yang memiliki kesamaan.

Ada beberapa efek negatif jangka panjang yang timbul akibat penyalahgunaan Napza yang dapat membinasakan jiwa dan merusak akal serta mengancam kesehatan jasmani dan rohani sseorang. Remaja yang telah menjadi budak narkoba dan obat terlarang lainnya. Akan kehilangan akal sehat dan akan menjadi minder. Mengganggap dirinya tidak mampu untuk berbuat dan berkreasi. Seorang pelajar yang menjadi budak Napza maka ia akan meninggalkan sekolah. Sedangkan seorang usahawan akan meninggalkan usahanya dan akan melepaskan segala profesinya lalu berganti dengan perasaan tersihir. Ia akan menyangka setiap orang menyerangnya dengan kekuatan sihir yang menimbulkan rasa curiga terhadap orang sekitarnya. Perasaan curiga ini juga terhadap ayah bunda yang melahirkan dan memeliharanya sejak kecil. Akhirnya menjadi gila dan hilang akal terbius dengan keganasan narkoba yang meluluhlantakkan dan menghancurkannya.

Narkoba dan obat psiktropika juga dapat memberikan pengaruh neurologis atau pengaruh pada syaraf yang mengubah fungsi otak, mengubah persepsi, kognisi, suasana hati, memory dan daya nalar. Ia juga dapat mengubah kepekaan pancaindera dan perasaan serta mengacaukan komunikasi dengan pemakainya maupun dengan orang lain.

Ketagihan obat terlarang dapat menggoncangkan sensitifitas, perasaan dan pikiran. Pecandunya akan terus merasakan lelah dan kegilaan. Jika berlanjut dapat merusak segala fungsi organ tubuh, dan juga akan mempengaruhi fungsi mata, menimbulkan penyakit kulit. Menyebabkan gigi keropos, dan rambut rontok, gangguan saluran pernapasan, gangguan sistem pencernaan dan berbagai penyakit lain yang dapat melumpuhkan tubuh penderita atau cacat.

Aspek Ekonomi

Kecanduan obat terlarang akan menyebabkan keruntuhan ekonomi tahap awal, menggoncang kantong pribadi kemudian ekonomi keluarga hingga masyarakat.

Sumber daya manusia atau SDM terampil adalah modal utama dalam pembangunan suatu komunitas masyarakat ideal. Menurutnya kualitas SDM akan menyebabkan menurunnya pula produktifitas masyarakat. Apabila SDM tersebut tenggelam dalam penyalahgunaan obat terlarang, hampir dapat dipastikan akan terjadi hal-hal berikut:

Tidak mampu menghadapi pesaingan hidup, yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas diri dan matinya kreatifitas dan kemampuan;

Penyalahgunaan NAPZA dapat menyebabkan kerusakan jasmani secara umum. Hal itu akan berpengaruh terhadap kemampuan beraktifitas dan berfikir (menurut ilmu) kemudian akan digerogoti perasaan malas dan lesu. Pada akhirnya tidak dapat melaksanakan kewajiban primer sehingga seluruh tindak-tanduknya akan berdampak negatif;

Ketagihan obat terlarang dapat menyebabkan turunnya kualitas daya kerja, dan telah terbukti bahwa kegoncangan yang terjadi akibat pengunaan narkoba dapat menyebabkan menurunnya intensitas kerja. Seperti tidak dapat membedakan waktu, suara, jarak dan warna. Rusaknya penglihatan dan menurunnya reaksi tubuh. Disamping itu daya ingat dan daya pikir akan melemah sehingga dapat menimbulkan turunnya kualitas kerja;

Uang yang terhambur-hamburkan oleh pecandu obat terlarang untuk membelinya merupakan kerugian besar bagi diri, keluarga dan masyarakat. Pecandu narkoba rela berkorban dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dan tidak lagi mengatur manajemen diri dan rumah tangga. Ambisi satu-satunya adalah membeli obat terlarang dengan semahal apapun, tanpa memperdulikan keluarganya demi memuaskan keinginannya.

Narkoba juga dapat merugikan masyarakat, dapat menyebabkan ketidakstabilan perangkat dan organisasi masyarakat. Semakin meningkatnya penyalahgunaan obat terlarang, semakin meningkat pula kasus kriminalitas yang terjadi. Hal ini mendorong pihak pemerintah untuk memberikan bantuan financial dan keamanan dengan segera dan tepat.[cp]

Ceramah Ramadhan Hari Ke-11: Keutamaan Belajar Dan Mengajarkan Al-qur’an

Ceramah Ramadhan Hari Ke-11: Keutamaan Belajar Dan Mengajarkan Al-qur’an

Ceramah Ramadhan Hari Ke-11: Keutamaan Belajar Dan Mengajarkan Al-qur’an – Sahabat  Cerpi pada kesempatan kali ini Ceramah Pidato akan berbagi artikel mengenai ceramah Puasa 2023, yang tentunya bisa jadikan anda referensi dalam berdakwah pada bulan penuh mubaraq ini, judulnya Keutamaan belajar dan mengajarkan Alquran.

Dalam Sebuah Hadis ini menjelaskan betapa mulianya orang yang mempelajari Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, bahwa rasulullah saw. Bersabda yang artinya: Orang terbaik diantara kalian adalah orang yang mempelajari Alquran dan mengajarkannya.

Hadis  ini menjelaskan betapa mulianya orang yang mempelajari Alquran, menghapalkan kemudian menyeberluaskan pengetahuan dan hapalannya itu kepada orang lain khususnya kepada  keluarganya sehingga mereka juga menguasai bacaan dan menghapal ayat-ayat Alquran. Tingkat keutamaan dan keistimewaan manusia diukur dari amal baik yang dilakukannya, dan amal yang paling utamlam bahasa arab a adalah mempelajari dan mengajarkal Alquran.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa menghapal dan mempelajari Alquran hanya dapat dilakukan dibawah bimbingan seorang guru, seorang pelajar yang menuntunnya membaca Alquran dalam bahasa Arab sesuai hukum-hukum bacaannya,batasannya dan ketepatan makhrajnya.seorang pelajar yang belajar mengaji dan menghapalkan ayat Alquran dapat mengaetahui kesalahan dan kekeliruan bacaannya dihadapan guru, pengajar Alquran segera akan mengoreksinya. Hal itu sesuai dengan petunjuk rasulullah saw. Seperti dikemukakan Anas ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Pernah bersabda kepada Ubay bin ka’ab yang artinya: Sesungguhnya Allah memerintahku agar membacakan untukmu Alquran Ubay bin Ka’ab bertanya: Allah menyebutku?. Nabi Menjawab: Ya. Dia (Ubay) berkata: Sunggu saya disebut di sisi Tuhan semesta alam. Nabi menjawab : Iya. Maka menangislah Ubay (HR. Al-Bukhari).

Dalam kesempatan lain bahwa Rasulullah saw. Menyuruh seseorang untuk membacakan atau memperdengar-kan kepadanya ayat Alquran, seperti dikemukakan dalam hadis berikut: Rasulullah SAW bersabda kepada Ibn Mas’ud ra.: bacakanlah Alquran untukk. Lalu saya (Ibn Mas’ud) menyahut, Ya Rasulullah apakah saya membacakan untuk anda sedangkan (Alquran) itu diturunkan kepada anda? Rasulullah SAW bersabda: Saya senang mendengarkan dari orang selain saya. Maka saya bacakan untuknya surah An Nisah, sampai ketika saya membaca ayat “fakaifa idza ji’na min kulli ummatin bisyahidin wa ji’na bika ala haulai syahida. Ia bersabda: cukup sampai disini. Lalu saya menoleh kepadanya, tampak kedua matanya berlinang-linang.(Muttafaq Alaih).

Hadis diatas menunjukkan betapa mulianya membacakan Alquran untuk orang lain terlebih lagi mengajarkannya, agar mereka menghapal, mendengar, mempelajarinya dengna baik. Secara tersirat sebenarnya hadis ini menunjukkan sifat dan perilaku kaum muslimin yang baik yag tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi melupakan kemashlahatan orang lain. Hal ini berbeda dengan sifat orang-orang kafir yang arogan yang tidak memberi menfaat dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menerima manfaat sebagaimana firman Allah dalam QS.An-Nahl 16:88:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

Yang artinya:

Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.

Menurut pendapat mufassirin, perilaku jahat orang-orang kafir menghalangi dari jalan Allah termasuk mencegah manusia untuk mempelajari dan mengikuti Alquran, sementara mereka juga jauh membelakangi Alquran. Maka d ua perilaku yang mereka lakukan yaitu mendustakan dan menghalangi mempelajari Alquran, orang seperti ini dipandang sebagai manusia yang paling zalim, paling naiyana di sisi Allah.

Sedang orang-orang mukmin yang baik yang utama adalah mereka yang baik dan sempurna keislaman dirinya dan berupa juga menyempurnakan orang lain seperti yang dikemukakan hadis diawal tulisan ini. Sebagaimana juga dinyatakan Allah dalam Alquran QS Fushshilat 41:33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Yang Artinya:

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?”

Menyeru atau berdakwah untuk mengikuti ajakan Allah meliputi berbagai macam cara seperti azan menyeru orang melaksanakan shalat, mengajarkan Alquran, hadis, fiqih dan semua ajaran yang mencari keridhaan Allah, dan dia sendiri suka melakukan amal shaleh dan mengucapkan kata-kata baik, maka tidak ada orang yang terbaik keadaannya dibanding orang ini. Satu contoh dari orang yang ingin mencapai martabat ini adalah ulama besar Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib al-Salmi al-Kufi yang tekun mengajarkan Alquran selama 70 tahun sejak masa pemerintahan Utsman bin Affan sampai masa al-Hajj.

Keikhlasan dan kesungguhan seorang mukmin dalam mempelajari kemudian mengajarkan Alquran dan mengamalkan dalam kehidupannya pasti mengangkat kedudukan orang itu disisi Allah sperti yang disampaikan Rasulullah SAW yang artinya: Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sekelompok kaum karena Alquran dan merendahkan segolongan lainnya.(HR. Muslim).

Kesimpulan

Mempelajari Quran adalah kewajiban setiap muslim untuk mengentahui ajaran agama dengan benar. Setiap muslim yang mahir membaca Alquran hendaknya mengajarkan ilmunya itu kepada orang lain khususnya anak-anaknya dan keluarganya. Mempelajari dan mengajarkan Alquran adalah amal utama yang mengangkat derajat mukmin disisi Allah.

Seorang Muslim adalah orang yang selalu berupaya mencapai kesempurnaan melalui pengkajian ajaran agamanya melalui Alquran dan hadis dan juga mengajarkannya atau memberi manfaat kepada orang lain.[cp]

Ceramah Ramadhan ke-8: Membangun sistem keluarga Muslim

Ceramah Ramadhan ke-8: Membangun sistem keluarga Muslim

Ceramah Ramadhan ke-8: Membangun sistem keluarga Muslim – Sahabat Cerpi pada kesempatan kali ini Blog CeramahPidato.Com akan berbagi artikel ceramah ramadhan 2023 yang berjudul: Membangun sistem keluarga Muslim, Ceramah ramadhan ini bisa anda jadikan referensi dalam ceramah ramadhan pada bulan puasa 2022 ini, simaklah:

Makna Keluarga

Keluarga (rumah tangga ) adalah unit terkecil dari masyarakat. Ia merupakan batu sendi pemangunan hidup bermasyarakat dan ernegara. Syariat Islam mengatur agi para pemeluk Islam untuk memangun sistem keluarga musim. Q.S. AL-Tahrim 66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Yang Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu

Dasar-dasar Pernikahan

Akad nikah adalah titik tolak hidup erkaluarga, menjalin ikatan suami istri. Berdasar atas dua sumber: Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Q.S. an-Nisa 4: 3-4:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Yang Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lai)yang kamu senangi: dua,tiga atau empat. kemudian kemidian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak beruat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahia) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawi itu dengan senang hati, maka makanlah (amillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi aik akibatnya.

Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut: Membangun kehidupan sakinah, yakni terciptanya ketemtraman jiwa yang meliputi hidup keeluargaan, yakni rasa cinta dan kasih sayang yang mengikat semua anggota keluarga. Q.s. al-Rum 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.’

Memperoleh keturunan, Allah swt. Berfirman didalam Q.S. al-Nahl 16:72, berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Yang Artinya:

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu,anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan Q.S. Ali Imran 3: 38, berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Yang Artinya:

Disanalah Zakaria berdo’a kepada Tuhan hanya seraya berkata: ‘’ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do’a’’.

Membentengi diri dari kemaksiatan dan kemung karan. Nabi Muhammad saw. Bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu menikah, maka menikalah, sesungguhnya nika itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab ia akan menjadi perisai’’. (riwayat Bukhari dan muslim)

Pemilihan jodoh

Tidak ada bermotif dorongan nafsu seks semata.Orang mukmin haram menikah dengan orang yang musyrik atau dengan yang penzina. Q.S.al-nur 24:3.

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Yang Artinya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Jodoh dipilih karena faktor dien, bukan karena faktor darah, harta dan kecantikan. Nabi saw. Bersabda:Wanita dinikahi karena empat pekara: karena kekayaannya, nashab (status sosial)nya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihan dari faktor agamanya kamu pasti beruntung’’. (Riwayat Muslim)

Kewajiban dan Hak Suami-Istri

Ada tiga komponen inti dalam keluarga: Suami?ayah, Istri/ibu, Anak-anak. Menurut Islam, kewajiban didahulukan dari hak. Dengan menjalankan kewajiban, sekaligus memberi haknya orang lain.

Kewajiban Suami/ayah:

Suami dan istri masing-masing secara timbal-balik mempunyai kewajiban dan hak. Rasulullah saw. Bersabda:Sesungguhnya istrimu mempunyai hak atas kamu, dan kamu mempunyai hak atasnya’’(H.R.bukhary).

Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu)tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminy berhak merujukiny dalam masa menanti itu, jika mereka (suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menirut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, dan Allah maha perkasa lagi maha Bijaksana.’’

Dan Q.s.An-Nisa’ 4:34, berbunyi;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Yang artinya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suamunya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Kemudian jika mereka mena’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar.’’

Memelihara dan melindungi diri dan keluarganya agar tidak berjerumus ke dalam neraka. QS. Al-Tahrim 66 :6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya melainkan-melainkan yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan’’

Mendidik anak keturunannya agar mereka manjadi manusia kuat dan sehat (jasmani rohani) dan tidak menjadi beban masyarakat, Rasulullah saw. Bersabda:Adalah lebih baik engkau meninggalkan ahli warisan dalam keadaan bercukupan, dari pada engkau tinggalkan mereka menjadi beban manusia lain’’. (Riwayat Bukhary Muslim).

Mencukupi nafkah dan belanja rumah tangga. Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga, lebih besar pahalanya dari yang disumbangkan untuk sabilillah, atau untuk pembebasan budak atau fakir miskin (Riwayat Muslim dan Ahmad).

Mendidik keluarga dalam hidup beribadah, khususnya menegakkan ibadah shalat. QS Thaha 20:132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Yang artinya:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwah.

Kewajiban Istri / ibu: menjadi perempuan shaleh, Allah SWT berfirman di dalam QS Al-Nisa 4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Yang Artinya:

Kami laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) dan karena sebagian lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi Maha besar.

Menyenangkan hati suami dan patuh kepdanya, seperti dalam hadist Riwayat al-Tabrany: Sebaik-baik istri yang menyenangkan hatimu bila engkau memandangnya, yang taat kepadamu dan yang dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta bendamu di waktu engkau diluar rumah. Bersama dengan suaminya berkewajiban mengembangkan fitrah anak-anaknya, sabda Rasul SAW: kullu mauludin yuladu’ ala al-Fitrah (Riwayat Bukhary).

Menyusukan anak-anaknya secara sempurna (2 tahun), seperti dalam QS Al-Baqarah 2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang Artinya:

para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kewajiban ayah dan ibu (2 orang tua) terhadap anak-anak mereka ialah mendidik mereka baik rohani maupun jasmani menjadi manusia yang mempunyai sumber daya yang berkualitas. QS An-Nisa 4:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Yang Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Kewajiban Anak

Anak mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tuanya, baik ketika orang tua masih sehat dan kuat, apalagi setelah usia lanjut atau uzur. Sebagaimana anak mempunyai kewajiban terhadap Allah SWT.

Kewajiban beribadah kepada Allah SWT dan tidak mempersekutukan-Nya, mensyukuri nikmat-Nya, berbuat kebajikan kepada orang tua. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, serta mengharap ridha Allah SWT semata. QS An-Nisa 4:36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Yang artinya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Ubu-Bapak, kerabat, anak-anak yatim orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba shayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-bangakan diri.

Didalam QS Al-Baqarah 2:83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

Yang Artinya:

Dan (Ingatlah), ketika kami mengambil janji dari bani israil (yaitu): janganlah menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada Ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memnuhi janji itu, kecuali sebagian kecil darpada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Didalam QS Lukman 31:14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Yang artinya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tua Ibu – bapak, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tua ibu-bapakmu, kepada kaulah kembalimu.

Berbuat kebajikan (ihsan) kepada kedua orang tua, dengan cara sang anak wajib dihadapkan kata – kata yang bijaksana dan memohonkannya akan rahmat Allah serta ampunan-Nya untuk mereka berdua. Selalu pula menyalakan api cinta dan rasa syukur kepada mereka dengan kesadaran atas pengerbonan dan cinta kasih dari ibu-bapak selama ia kecil. QS Al-Isra 17:23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Yang artinya:

Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara mereka sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

Adanya budaya panti-panti asuhan jompo, dimana masyarakat berdatangan menitipkan orang tua mereka yang sudah tua renta dan uzur, adalah budaya barat, dan merupakan prilaku yang tidak islami.[cp]